Tin Tức Phú Yên: Tuy an Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức Hồ Chí Minh

Huyện ủy Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 được thực hiện theo chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Huyện ủy Tuy An đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện thường xuyên, liên tục, xuyên suốt chuyên đề năm 2019.

Địa phương cũng lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại liên quan đến 3 nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết gắn với kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từng chi bộ và đảng viên phải xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo là những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với nội dung chuyên đề năm 2019.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch 66 - KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.