Tin Tức Phú Yên: Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong thời gian qua, thực hiện Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản pháp luật có liên quan, các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như tổ chức tiếp công dân định kỳ, thường xuyên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân thường kỳ tháng 12/2018

Sự cố gắng, nỗ lực trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tuy nhiên, qua theo dõi công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, kết quả giám sát của Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số đơn vị, địa phương còn nhiều tồn tại, hạn chế nhất định, như: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thụ lý, giải quyết chưa kịp thời đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền; bố trí cán bộ, công chức tiếp công dân chưa đúng quy định; chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện việc tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định pháp luật…

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc trong việc tiếp công dân định kỳ, thường xuyên, đột xuất và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân; tăng cường công tác đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài. Bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện chặt chẽ các trình tự, thủ tục, hồ sơ, sổ sách theo quy định trong quá trình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc thì xin ý kiến của Cấp ủy cùng cấp, sở, ngành chuyên môn; kịp thời báo cáo kết quả giải quyết hoặc tiến độ chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo cho UBND tỉnh đối với các đơn, thư do UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, chuyển và các đơn thư do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan khác chuyển đến. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tiếp công dân và trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các phòng, ban, Chủ tịch UBND cấp xã quản lý. Thống nhất thời gian tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp huyện vào ngày 05 và ngày 20 hàng tháng theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị xử lý cán bộ, công chức sai phạm (nếu có). Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ động theo dõi, nắm tình hình, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết đối với các trường hợp gửi đơn hoặc kéo lên Trung ương khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân vào ngày 3/4/2019

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân vào ngày 3/4/2019, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo các cấp tăng cường chất lượng tiếp công dân cấp cơ sở; bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân tại cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp công dân; công khai minh bạch lịch tiếp công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường giám sát, thanh tra công vụ việc tiếp công dân ở cấp dưới…

Thủy Loan