Tin Tức Phú Yên: Đánh Giá Kết Quả Giảm Nghèo Qua Từng Năm

Từ ngày 30/9-31/10, toàn tỉnh sẽ tiến hành điều tra, rà soát (ĐTRS) hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Đây là hoạt động nhằm đánh giá kết quả giảm nghèo qua từng năm, đồng thời xác định số hộ thoát nghèo, hộ nghèo phát sinh mới, hộ tái nghèo và hộ cận nghèo làm cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo cho năm tiếp theo.

Báo Phú Yên có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Binh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về công tác này.

Ông có thể cho biết mục đích của việc triển khai công tác ĐTRS hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019?

Việc ĐTRS hộ nghèo, hộ cận nghèo là công việc thường xuyên, nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo qua từng năm, cũng như xác định số hộ thoát nghèo, hộ nghèo phát sinh mới, hộ tái nghèo (xác định hộ nghèo thu nhập, hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội) và hộ cận nghèo làm cơ sở để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và thực hiện chính sách giảm nghèo cho những năm tiếp theo.

Cuộc điều tra cũng nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành và chính quyền địa phương, cơ sở trong công tác tổ chức tổng ĐTRS, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; phân công cán bộ theo dõi, phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, giám sát, đảm bảo chính xác, công bằng, không sai, không sót và thực hiện đúng tiến độ. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo để phục vụ công tác quản lý và thực hiện các chính sách hiện có đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Việc điều tra sẽ được triển khai như thế nào, thưa ông?

Theo kế hoạch, từ ngày 30/9-4/10, toàn tỉnh hoàn thành công tác tập huấn ĐTRS hộ nghèo, hộ cận nghèo. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tập huấn, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh phụ trách địa bàn phối hợp thực hiện.

Từ ngày 5-31/10, các địa phương phải hoàn thành công tác ĐTRS, Ban chỉ đạo điều tra cấp huyện báo cáo sơ bộ kết quả cho Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh tổng hợp báo cáo sơ bộ cho Bộ LĐ-TB-XH. Sau đó sẽ tổ chức bình xét tại cụm dân cư, niêm yết công khai danh sách, UBND cấp xã báo cáo xin ý kiến thẩm định của UBND cấp huyện.

Đợt điều tra lần này tập trung vào hộ gia đình và thành viên hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn tỉnh từ 6 tháng trở lên. Cuộc điều tra phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ như: tuyên truyền, họp dân, thông tin danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo… và niêm yết kết quả rà soát cho toàn dân được biết.

Về phương thức điều tra, các điều tra viên sẽ tiến hành như thế nào, thưa ông?

Thực hiện kế hoạch ĐTRS hộ nghèo của UBND tỉnh, các điều tra viên sẽ rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Các điều tra viên tiến hành phỏng vấn trực tiếp tại hộ gia đình để thu thập đầy đủ thông tin về hộ, bao gồm chủ hộ, địa điểm nơi cư trú, đặc điểm của từng thành viên trong hộ, đối tượng ưu tiên, khu vực, nhà ở, các nhu cầu hỗ trợ cần thiết đối với hộ gia đình.

Sau đó lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi cư trú để khẳng định các thông tin đã thu thập từ hộ gia đình, khẳng định về danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo của từng địa phương thôn, buôn, khu phố, thông qua công tác niêm yết công khai, tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cấp xã. Cuối cùng là sử dụng các phương pháp tính toán, thống kê để xác định tỉ lệ hộ nghèo của từng xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Ông Võ Văn Binh

Để cuộc ĐTRS đạt kết quả tốt, cần phải làm gì, thưa ông?

Việc điều tra, trà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được tiến hành từ thôn, buôn, khu phố, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, ngành và người dân.*

UBND tỉnh đã phân công, chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số công việc như: tập trung tuyên truyền, giúp người dân hiểu được mục đích ý nghĩa của cuộc ĐTRS hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó phát huy tinh thần làm chủ, có trách nhiệm tham gia và giám sát trong công tác ĐTRS. Sở LĐ-TB-XH theo chức năng và nhiệm vụ của ngành, phối hợp cùng các địa phương tăng cường theo dõi giám sát, nhằm đảm bảo công tác ĐTRS đúng quy trình, nội dung, công khai, minh bạch và đúng tiến độ đề ra.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt tuyên truyền trong đợt ĐTRS hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời chấn chỉnh việc tổ chức cuộc họp xét hộ nghèo ở thôn, buôn khu phố đảm bảo đầy đủ thành phần và có sự tham gia rộng rãi của mọi người trên địa bàn.

Tổ chức thông tin đầy đủ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo phát sinh mới và hộ thoát nghèo trên hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn trước khi tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các ban, ngành và trưởng, phó thôn, buôn, khu phố trong công tác ĐTRS hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả điều tra phải phản ánh đúng thực trạng tình hình đời sống nhân dân, tỉ lệ hộ nghèo của từng vùng và từng địa phương, không để phản ánh sai lệch thực trạng nghèo ở từng địa phương.