Tin Tức Phú Yên: Chuyển 2 Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Tỉnh Phú Yên Thành Cty Cổ Phần

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020.

Theo đó,Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S và Bến xe liên tỉnh Phú Yên thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo 2 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt; trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần.

Sau khi cổ phần hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).