Tin Tức Phú Yên: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phải là “những người yêu nước nhất”

Hơn 70 năm trước, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.


Đồng chí Phan Đình Phùng trao cờ thưởng của UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng - Ảnh: TẤN NGHĨA

Thấm nhuần sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; hòa chung phong trào thi đua yêu nước của địa phương, trong thời gian qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của LLVT tỉnh đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó cổ vũ, động viên, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, với truyền thống quê hương Phú Yên anh hùng.

Nổi bật trong công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT của LLVT tỉnh là các cơ quan, đơn vị đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT”; chủ động xây dựng quy chế, kế hoạch và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

Các cấp ủy, người chỉ huy đã làm tốt việc giáo dục động cơ, xây dựng quyết tâm; xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hội đồng TĐKT các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp.

Trên cơ sở nghị quyết của cấp ủy và chỉ tiêu thi đua chung, từng cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động; gắn phong trào thi đua hàng năm với các thi đua cao điểm, đột kích; vận dụng sáng tạo nhiều hình thức, biện pháp thi đua phong phú, như: hội thi, hội thao, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”…

Đáng chú ý là, phong trào TĐQT đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động của các cấp, các ngành, phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Đồng thời gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đợt sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn”… làm chuyển biến về ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết của CBCS. Nhờ đó, phong trào TĐQT đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng có sức lan tỏa, phát triển sâu rộng trong các tổ chức quần chúng.

Tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”; “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tuổi trẻ LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”… đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua được dấy lên sôi nổi, rộng khắp trong LLVT, như: “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Phụ nữ hai giỏi”, “Giành ba đỉnh cao quyết thắng”… đã động viên tinh thần hăng hái, ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn của CBCS, đoàn viên, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng được các đơn vị chú trọng; gắn khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tập trung vào những đơn vị, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, công tác ở những nơi khó khăn, gian khổ, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số cấp ủy, người chỉ huy chưa phát huy tốt vai trò của công tác TĐKT, chưa thật sự xem công tác này là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một số đơn vị xác định nội dung, biện pháp thi đua còn chung chung; mục tiêu thi đua chưa rõ ràng, chưa hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết khâu yếu, mặt yếu; việc tổ chức phong trào thi đua còn nặng về biện pháp hành chính, chưa phát huy được tính tích cực, tự giác tham gia của CBCS…

Để công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh đạt hiệu quả cao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng thời kỳ mới, cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu 5 về đổi mới và đẩy mạnh công tác TĐKT và phong trào TĐQT.

Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy các cấp đối với công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT, cơ quan và cán bộ đảm nhiệm công tác chuyên trách, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm các thành viên.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác TĐKT và phong trào TĐQT phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tập trung vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu; gắn chặt hơn nữa với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của các cấp, các ngành và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ; đi sâu vào thực hiện có hiệu quả các nội dung huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, cải cách hành chính quân sự, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ vi phạm kỷ luật; xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Đồng thời làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời; tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các phương tiện và các nguồn lực để thực hiện tốt công tác TĐKT và phong trào TĐQT, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong LLVT tỉnh, thúc đẩy CBCS nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với chức năng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất”, LLVT tỉnh phải luôn đi đầu trong phong trào TĐQT, mỗi CBCS phải thực sự là “những người yêu nước nhất”, như đúng lời Bác Hồ đã dạy.

Xuất xứ và tính chất của phong trào thi đua Quyết thắng

Phong trào TĐQT của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay là kế thừa từ các phong trào thi đua yêu nước theo Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đó là phong trào thi đua “Giết giặc lập công”; trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là phong trào thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Từ các phong trào thi đua này đã xuất hiện hàng vạn đơn vị Anh hùng, đơn vị Quyết thắng; những anh hùng, dũng sĩ, Chiến sĩ Quyết thắng, Chiến sĩ thi đua, góp phần đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam lên tầm cao mới và trở thành sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn, động lực thúc đẩy toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong mọi giai đoạn của cách mạng, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vìđộc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đặc biệt với tinh thần: “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”… Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng với toàn Đảng, toàn dân viết lên khúc tráng ca lịch sử của thế kỷ XX, đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tuy mỗi giai đoạn cách mạng phong trào thi đua trong quân đội có tên gọi khác nhau, nhưng bản chất không thay đổi, đó là sự kế thừa và phát triển của phong trào thi đua ái quốc trong cả nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mục đích của phong trào TĐQT trong Quân đội trước tiên là tạo động lực để tập thể và mỗi cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tính chất của phong trào TĐQT trong quân đội là toàn diện.

Trong đó, cấp ủy trực tiếp lãnh đạo; cơ quan chính trị và cán bộ chính trị làm tham mưu; người chỉ huy có trách nhiệm tổ chức thực hiện, nhằm động viên tổ chức và cá nhân hăng hái thi đua đạt kết quả cao nhất. Phong trào TĐQT trong quân đội, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất; cán bộ, chiến sĩ cùng đồng cam cộng khổ phấn đấu đạt được mục tiêu thi đua chung vì sự trưởng thành tiến bộ của từng cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Những tấm gương chiến đấu, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; những tấm gương hy sinh oanh liệt của cán bộ, chiến sĩ Quân đội trong thời bình là những hình ảnh đẹp nhất của phong trào TĐQT.

PHAN ĐÌNH PHÙNG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh