Hoạt Động Phú Yên: Làng Đồng, nơi xa nhất và nghèo nhất của tỉnh Phú Yên