Hoạt Động Phú Yên: Hỗ trợ cho 1.849 hộ nghèo xây dựng nhà ở

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh với mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo từ 2-2,2 %/năm, kết quả thực hiện trong 2 năm 2016-2017, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 4,77 %, bình quân mỗi năm giảm 2,38%/năm, đạt 108% chỉ tiêu kế hoạch. Riêng các xã nghèo, huyện nghèo giảm bình quân 4%/năm. Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%.

Để thực hiện đạt kết quả giảm nghèo theo mục tiêu đề ra, tỉnh đã xây dựng đề án, kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn và bổ sung cơ chế, chính sách giảm nghèo đặc thù, giải pháp huy động nguồn lực để thực hiện. Xây dựng các chương trình lồng ghép giữa giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, như Chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn, chính sách y tế, tiếp cận thông tin, chương trình giải quyết việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động … Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, các xã, thôn nghèo, đặc biệt khó khăn nhằm giúp cho người dân tiếp cận tốt các dịch cơ bản xã hội tại cơ sở. Ngoài ra, tỉnh còn tăng cường phối hợp với Mặt trận và Đoàn thể tỉnh, các tổ chức, cá nhân… đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xóa nhà ở tạm hộ nghèo và các chương trình đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các chính sách, dự án giảm nghèo được trung ương bố trí ngân sách hằng năm và giai đoạn kịp thời, đầy đủ, trên cơ sở đó địa phương huy động được nhiều nguồn lực (ngân sách địa phương và huy động khác) để thực hiện các dự án chính sách đầy đủ, kịp thời, chăm lo đời sống cho các đối tượng khó khăn, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số và tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, phương thức thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội. Hầu hết các chính sách, dự án đã triển khai thực hiện có hiệu quả với sự quan tâm các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân đồng tình ủng hộ đã góp phần ổn định đời sống cho người dân, tăng thu nhập.

Đặc biệt là chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Trong 2 năm 2016-2017, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 1.623 hộ nghèo, hộ chính sách có nhà ở tạm bợ xây dựng nhà ở kiên cố với số tiền hơn 58,3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn theo Quyết định số 33/QĐ-TTg và Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là gần 11,2 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh thực hiện xoá nhà tạm thêm 226 nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách và hộ bị thiên tai.

Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp các cấp, ngành bàn giao nhà Tình nghĩa cho hộ nghèo trong tỉnh

Theo ông Võ Văn Binh-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, chương trình xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khá tốt. Đây là một chương trình mang tính nhân hết sức sâu sắc, được quần chúng nhân tích cực tham gia và đồng tình ủng hộ, vừa thể hiện tình cảm nhưng đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với người nghèo. Công tác huy động nguồn lực ngoài ngân sách tiếp tục được phát huy và có hiệu quả, chương trình đã và đang được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà từ thiện. Chương trình đã từng bước đi vào xã hội hóa. Chất lượng nhà ở được nâng lên so với những năm trước đây. Diện tích nhà bình quân khoảng 32 m2, tổng số tiền xây dựng bình quân từ 40-50 triệu đồng/nhà.

Nhìn nhận về kết quả giữa kỳ thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, ông Võ Văn Binh cho rằng, mặc dù điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua không thật sự thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá cả thị trường biến động, cộng với ảnh hưởng nặng nề của thiên tai nhất là nắng hạn, bão lụt làm cho đời sống của một bộ phận nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương cơ sở, nên công tác giảm nghèo đã được tổ chức triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các hộ nghèo đã được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như: vay vốn tín dụng, chăm sóc sức khỏe, miễn giảm học phí, nhà ở, đào tạo nghề, khuyến nông khuyến lâm,… Một bộ phận hộ nghèo tổ chức sản xuất có hiệu quả và vươn lên thoát nghèo, trong 2 năm 2016 - 2017 đã giảm 10.545 hộ nghèo. Các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức triển khai tốt, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người nghèo, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tính bền vững trong công tác giảm nghèo đã được cải thiện đáng kể, hộ tái nghèo trong 2 năm 2016 - 2017 chỉ chiếm 0,45 % so với tổng số hộ nghèo, nhiều xã không có hộ tái nghèo.

Các chương trình thuộc chính sách giảm nghèo chung và các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo đa chiều theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a, các xã nghèo bãi ngang ven biển, Chương trình 135 góp phần đã được nâng cấp đáng kể cơ sở hạ tầng vùng nghèo, vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, vừa có ý nghĩa lồng ghép rất to lớn để góp phần thực hiện hoàn thành một số tiêu chí chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

NGỌC MINH