Gương Sáng Phú Yên: Phú Yên tiếp tục triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo

Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành Hướng dẫn 04-HD/BDVTU về việc triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi có ý nghĩa tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Qua đó nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của toàn xã hội về dân vận và thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng ta. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận.

Bên cạnh đó, cuộc thi nhằm khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí, Hội Nhà báo, Ban Dân vận các cấp, cộng tác viên và các công dân trong việc phát hiện, giới thiệu, viết, sáng tác, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình dân vận khéo, những tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc về đề tài dân vận, tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong đời sống xã hội. Với ý nghĩa đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt cuộc thi này.

Sở TT-TT, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Phú Yên , Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai, xây dựng chuyên mục, động viên phóng viên, cộng tác viên phát hiện, tiếp cận gương điển hình dân vận khéo trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới… ở các địa phương, cơ quan, đơn vị để viết bài tham gia dự thi.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, MTTQ, các hội, đoàn thể, Ban Dân vận các địa phương… tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia viết bài cổ vũ, giới thiệu gương điển hình dân vận khéo gửi các cơ quan báo chí đăng, phát và tham gia dự thi.