Gương Sáng Phú Yên: Khắc phục hạn chế, thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy

Qua kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch 53, 58, 76 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các nghị quyết 18, 19, 26 của Trung ương Đảng khóa XII, nhìn chung trong thời gian qua các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt được một số kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện có lúc, có nơi còn thiếu chủ động, chưa thật sự quyết liệt, dẫn đến một số nhiệm vụ triển khai chưa đầy đủ, tiến độ thực hiện còn chậm so với các kế hoạch của Tỉnh ủy đề ra.

Để đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch 53, 58, 76 của Tỉnh ủy đề ra, ngày 30/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận 324, yêu cầu ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thực hiện kịp tiến độ đề ra, trong đó tập trung vào một số nội dung: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định thời gian hoàn thành, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

Kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị

Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định, quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sớm hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan khối Nhà nước.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; xây dựng, hoàn thiện các đề án thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập; xác định số lượng biên chế dôi dư và phương án xử lý nhân sự dôi dư đối với các đơn vị hợp nhất, sáp nhập đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, tránh phát sinh tư tưởng, khiếu nại, khiếu kiện sau này. Xây dựng phương án tự chủ và lộ trình thực hiện đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Không duy trì, thành lập mới đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.


Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sông Cầu về kết quả triển khai thực hiện các quyết định 18, 19, 26 của Trung ương Đảng và các kế hoạch 53, 58, 76 của Tỉnh ủy. Ảnh: HỒNG THÁI

Chủ động xây dựng đề án sáp nhập, hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện khi Chính phủ ban hành nghị định mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, buôn, khu phố đảm bảo đến cuối năm 2019 đạt tỉ lệ 100%. Rà soát, thực hiện nghiêm tinh giản biên chế; chủ động thu hồi biên chế chưa sử dụng, nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế để đến năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu giảm 10% số biên chế so với năm 2015. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đạt mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Khẩn trương tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức theo thẩm quyền đã được phân cấp để tuyển dụng đủ số lượng biên chế sự nghiệp còn thiếu so với tổng biên chế được giao; chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn trong cơ quan, đơn vị theo quy định (trừ các đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên).

Kiểm điểm trách nhiệm nếu để kéo dài việc sắp xếp tổ chức bộ máy

Đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; phê bình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị để dây dưa, kéo dài việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong cơ quan, đơn vị theo chủ trương của Tỉnh ủy. Khẩn trương chỉ đạo rà soát đẩy nhanh tiến độ hoàn thành những nội dung được giao, nhất là những nội dung phải hoàn thành trong giai đoạn 2018-2019.

Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bên trong, giảm số lượng cấp phó theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước trước ngày 30/11/2019; hoàn thành việc sáp nhập xã theo đúng lộ trình để kịp tổ chức đại hội đảng cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo khẩn trương, khoa học, hiệu quả, tạo sự chuyển biến thực sự về đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở tất cả các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước; thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn theo quy định; thực hiện nghiêm quy định, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Xây dựng kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. Điều chỉnh tiêu chuẩn về trình độ học vấn đối với trưởng, thôn, buôn, khu phố cho phù hợp với quy định của Bộ Nội vụ và tình hình thực tế của tỉnh để đến cuối năm 2019 hoàn thành chỉ tiêu của Tỉnh ủy đề ra là 100% thôn, buôn, khu phố bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, buôn, khu phố. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong các kế hoạch 53, 58, 76 của Tỉnh ủy đối với các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước.

HỒNG THÁI - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy