Gương Sáng Phú Yên: Giới thiệu chuyên mục Gương Sáng Phú Yên

Diễn đàn Phú Yên [PhuYen78.Com] Giới thiệu tôn vinh những tấm gương vượt khó học giỏi, vượt lên số phận, làm kinh tế giỏi, những con người tài năng đất Xứ Nẫu Phú Yên.