Gương Sáng Phú Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính trong giáo dục

Ông Trần Khắc Lễ, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên vừa cho biết: Năm 2019, sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính thông qua việc nâng cấp hệ thống website; tuyên truyền, phổ biến đề án Văn hóa công vụ của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.

Bên cạnh việc tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, sở cũng sẽ niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trên chuyên mục của cổng thông tin điện tử và nơi dễ thấy ở đơn vị; lồng ghép giảng dạy nội dung về cải cách hành chính trong các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành; đồng thời gắn nội dung công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua - khen thưởng.

Ngoài ra, sở cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền tiện ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; khuyến khích người dân tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục; đồng thời giám sát, đánh giá thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị thuộc ngành GD-ĐT…

Việc tuyên truyền cải cách hành chính nhằm nâng cao tinh thần nhận thức, tinh thần trách nhiệm, văn hóa công sở và văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GD-ĐT, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2019.

HÀ MY