Clip Phú Yên: Đổ nước bắt chuột dính một bầy chuột cống nhum | mouse trap