Clip Phú Yên: Dân ca Phú Yên ,văn nghệ tại Tháp Nhạn , Tuy Hòa