Ảnh Đẹp Phú Yên: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Sơn Hòa