VMware ESXi 7.0

Kiểm tra máy chủ có thể tương thích với bản ảo hóa nào qua link: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php

(Dùng để cài đặt hoặc nâng cấp)

 

Kiểm tra giới hạn về cấu hình của vSphere v7: https://configmax.esp.vmware.com/guest?vmwareproduct=vSphere&release=vSphere%207.0&categories=1-0

VMware Hands-on Labs: https://communities.vmware.com/t5/HOL/ct-p/15105, https://pathfinder.vmware.com/v3/page/hands-on-labs?menu=hands-on-labs-catalog

Loading...